آزمون ارزیابی ریسک حسابرسی تحت تأثیر مفاهیم کیفیت گزارشگری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حسابداری، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران

2 استادیار، گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، گرمسار، ایران

10.30510/psi.2022.341578.3442

چکیده

شرکت‌ها برای دستیابی به بازارهای منظم سرمایه باید سرمایه گذاران و ذی‌نفعان را با اطلاعات مرتبط، قابل‌اطمینان و به موقع تامین نمایند. حسابداری ، حسابرسی و ساختار حاکمیت شرکتی که آن‌ها در داخل آن فعالیت می‌کنند اجزای ضروری در جریان اطلاعات به شرکت کنندگان بازار سرمایه هستند. با این حال، شکست‌های اخیر حسابداری وحسابرسی، نیاز به پیشرفت‌های اساسی در این مولفه‌ها را نشان داده است. هدف این پژوهش آزمون ارزیابی ریسک حسابرسی تحت تأثیر مفاهیم کیفیت گزارشگری شرکت ها است. بدین منظور از معیارهای انحراف از استانداردها و قوانین، ابعاد مختلف ویژگی‌های کیفی مفاهیم گزارشگری در نظر گرفته شد. این پژوهش با 87 شرکت نمونه و در بازه زمانی 7 ساله 1397-1391 شامل 609 سال- شرکت به شیوه توصیفی- همبستگی با اجرای الگوی رگرسیون چند متغیره انجام شد. سپس با طرح سوالات بصورت زوجی و تحلیل سلسله مراتبی(AHP) اهمیت معیارهای خطر حسابرسی تعیین گردید. یافته های پژوهش حاکی است که از بین ویژگی های کیفی مفاهیم گزارشگری تنها به موقع بودن ، انتخاب خاصه ، بیان صادقانه و محافظه کاری شرطی بر ریسک حسابرسی تاثیر معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها