بررسی وضعیت حقوقی شرکت های تجاری قبل از ثبت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی حقوق شرکت های تجاری دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری (علوم قضایی تهران)

2 استادیار گروه حقوق دانشگاه شهرکرد

10.30510/psi.2022.338729.3382

چکیده

در سال های اخیر سیاست های اقتصادی کشور در چهارچوب برنامه های توسعه اقتصادی به سوی خصوصی سازی گام بر می دارد و واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی مستلزم آن است که افراد به تأسیس شرکت های مختلف مبادرت نمایند و با انجام فعالیت های تجاری در نظر گرفته شده باعث کاهش تصدی گری دولت در امور اقتصادی شوند این مهم بر عهده اداره ثبت شرکت ها مؤسسات غیر تجاری است تا شرکت ها با طی مراحل اداری مطابق مقررات و مواد قانونی به ثبت برسند .
شرکت از زمانی تشکیل می شود که دو یا چند نفر قصد تشکیل آن را داشته باشند بنابراین قصد و نیت ایشان ملاک تشکیل است اما از نظر مقررات و ضوابط اداری طی نمودن مراحلی چند جهت تأسیس یک شرکت یا مؤسسه ضروری است تا این شرکت بر روی کاغذ نوشته شود و در دفاتر اداره ثبت شرکت ها ثبت گردد.
ماده 20 قانون تجارت انواع شرکت های تجاری را به هفت قسم تقسیم می کند1 شرکت های سهامی 2 شرکت با مسئولیت محدود3 تضامنی4 مختلط سهامی 5 مختلط غیر سهامی 6 شرکت نسبی7 شرکت تعاونی تولید و مصرف که ثبت این نوع شرکت ها در تهران بر عهده اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان در اداره ثبت مرکزی است.در این تحقیق سعی شده است به شرایط تشکیل شرکت‌های تجاری و عدم ثبت آنها از لحاظ حقوقی پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها