بررسی تعهدات دادستان در حفظ حقوق بشری و شهروندی در نظام بین المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی ، گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاداسلامی، نجف آباد، ایران.

2 استادیار گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی،، نجف آباد، ایران

10.30510/psi.2022.337335.3337

چکیده

هدف از مقاله حاضر بررسی تعهدات دادستان در حفظ حقوق بشری و شهروندی در نظام بین المللی است. شیوه‌ جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه‌ای و در قالب فیش برداری است. تجزیه و تحلیل اطلاعات بصورت توصیفی – تحلیلی است. جایگاه اصلی دادستان در زمینه حقوق بشر تامین حقوق اساسی همه آحاد با هر نوع رنگ و نژادی در جهت تحقق عدالت بشری است. بدون اینکه هیچ گونه تبعیضی در این زمینه وجود داشته باشد. وظیفه دادستان در قبال رفاه شهروندی تلاش در زمینه بهره‌مندی شهروندان و حداکثر خیر و خوشبختی برای حداکثر آحاد مردم بطور برابر است. بر این اساس اگر دادستان و عوامل ساختاری حکومت در صدد تامین رفاه شهروندی است، باید نیازهای افراد، خانواده‌ها، گروه‌ها و جوامع رفع شود. تعهدات حقوق بشری دادستان، باید در قانون و عمل مطابق با اصول و قواعد بین المللی باشد. مواردی که دادستان تعهد دارد مطابق با اصول و قواعد بین المللی بایستی رعایت شده باشند به شرح زیر است: تعهد در زمینه حفاظت محیط زیست؛ تعهد در زمینه حفاظت از مناف عمومی ؛ تعهد در زمینه حفظ حقوق شهروندی در راستای حقوق بشر؛ تعهد در زمینه مصونیّت ازافشای امور خصوصی شهروندان؛ تعهد در زمینه مصونیّت ازبازداشت غیرقانونی شهروندان ؛ تعهد در زمینه مصونیّت ازشکنجه؛ تعهد در زمینه مصونیّت ازتبعید؛ تعهد در زمینه مصونیّت ازتعرّض؛ تعهد در زمینه امنیت قضایی است.

کلیدواژه‌ها