ارائه مدل بازاریابی درونی با رویکرد کارآفرینانه جهت توسعه کسب و کارهای نوپا (پارادایم آمیخته)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران تهران،ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران.

10.30510/psi.2022.343906.3500

چکیده

هدف این پژوهش تبیین مدل پارادایمی ودر ادامه مدل معادلات ساختاری بازاریابی درونی با رویکرد کارآفرینانه برای توسعه کسب وکارهای نوپا در کشور ایران است. رویکرد این پژوهش آمیخته بر مبنای نظریه داده بنیاد (رهیافت نظام مند استراوس و کوربین) و معادلات ساختاری با تاکید به منابع انسانی و کارکنان به عنوان مشتریان درونی در کسب وکارهای نوپا بوده است .روش گرد آوری داده ها ، مصاحبه های عمیق و باز با 16 نفر از خبرگان آگاه از موضوع و ابزار پرسش نامه استاندارد محقق شده بود . نتایج حاصله نشان دهنده نیاز به توسعه بازاریابی درونی در بستر توسعه فعالیت های کارآفرینی و تحول سازمانی با سر فصل های عوامل علیّ شامل ترویج فرهنگ مشتری مداری ، فرایندهای R&D و درک ودرونی سازی چشم انداز ،شرایط مداخله گر شامل رفتارشهروندی کارکنان، ارتباطات داخلی و ارزیابی فنی و زمینه ای شامل رفتارشهروندی کارکنان، ارتباطات داخلی و ارزیابی فنی طبقه بندی شده است. همچنین پیامدهای مزیت رقابتی ،ارتقای نوآوری و توسعه فعالیت های کارآفرینی برای آن قابل طرح بوده . انجام آزمون نشان داد این عامل به عنوان یکی از زیرمقوله های شرایط زمینه ای بر راهبرد های مدل، تأثیر معنادار دارد و شامل مفاهیم کارآفرینی استراتژیک ،ارزیابی استراتژیک منابع و ارزش آفرینی است. سرانجام دربخش کمّی نتایج مدل ضریب تأثیر عامل های تغییر بر پیامد ها نشان دهندة تأیید روابط بود و مقدار شاخص برازش برابر 665/. شدکه نشان از برازش و مطلبویت قوی مدل دارد.

کلیدواژه‌ها