الگوی سنجش تاب‌آوری ملی در ج.ا.ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تهران

10.30510/psi.2022.336960.3323

چکیده

سیستم حکمرانی با مفهوم تاب‌‌آوری در هم تنیده است و مطالعات متأخر حوزه سیاست‌گذاری در بسیاری از کشورها به این سمت سوق یافته است. بدین‌منظور، این مقاله به استخراج الگوی سنجش تاب‌آوری ملی در ایران می‌پردازد. جامعه آماری این تحقیق، همه شهروندان بالای 18 سال ساکن تهران بوده و برای گردآوری اطلاعات از روش‌های اسنادی و پیمایشی و تکنیک مصاحبه بسته استفاده شده است. داده‌های گردآوری شده با نرم‌افزارهای SPSS و AMOS مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. با آزمون تحلیل عاملی اکتشافی، عوامل اصلی ذیل سازه تاب‌آوری ملی شناسایی و برای استخراج الگو، از آزمون تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. با نتایج حاصل شده، الگوی سنجش تاب‌آوری ملی در ایران با 4 عامل و 9 زیرعامل به دست آمد که دربرگیرنده تاب‌آوری اجتماعی (میل به مشارکت اجتماعی، امید اجتماعی)، تاب‌آوری اقتصادی (کفایت اقتصادی، پنداشت از عدالت)، تاب‌آوری سیاسی (میل به مشارکت سیاسی، اعتماد به صداقت و کارآمدی دولت، وفاداری ملی) و تاب‌آوری روانی (رواج صفات اخلاقی ، شادابی و نشاط) است.

کلیدواژه‌ها