طراحی و اعتبارسنجی الگوی مطلوب برنامه درسی مطالعات اجتماعی خدمت محور بر اساس الگوی IPARD برای دوره اول متوسطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه برنامه ریزی درسی،واحد مرند، دانشگاه آزاداسلامی، مرند،ایران

2 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 استادیارگروه برنامه ریزی درسی،واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند،ایران

10.30510/psi.2022.340263.3416

چکیده

یادگیری خدمات رسانی به عنوان یکی از پارادایم‌های نوظهور در حوزه یادگیری است. هدف پژوهش حاضر، طراحی و اعتبارسنجی الگوی مطلوب برنامه درسی مطالعات اجتماعی خدمت محور بر اساس الگوی IPARD برای دوره اول متوسطه بود. روش پژوهش حاضر از نوع ترکیبی یا آمیخته (کمی – کیفی) بود. روش پژوهش حاضر در مرحله طراحی الگو، از نوع سنتزپژوهی بود. جامعه آماری پژوهش برای این مرحله، کلیه اسناد فرادستی در دسترس و اسناد کتابخانه‌ای بود و نمونه گیری این مرحله، نظری از نوع هدفمند و ملاک محور بود که از ابزارهای متعدد نظیر فیش برداری و مطالعات کتابخانه‌ای استفاده شد. در مرحله دوم برای اطمینان از کارامدی الگو از اعتبارسنجی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش حاضر متخصصان و صاحبنظران برنامه‌ریزی درسی، صاحبنظران حوزه علوم اجتماعی و صاحبنظران روان شناسی تربیتی بود که از نظرات 18 نفر به روش نمونه گیری مبتنی بر نظر خبرگان استفاده شد. در نهایت نظرات جمع شده از افراد تجزیه و تحلیل شد.

کلیدواژه‌ها