معناکاوی روابط اجتماعی و استقلال عملکردی سالمندان شهر تبریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم اجتماعی، پژوهش علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز. تبریز- ایران.

2 استاد گروه علوم اجتماعی، پژوهش علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز. تبریز- ایران

3 کارشناسی ارشد علوم اجتماعی، پژوهش علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز. تبریز- ایران.

10.30510/psi.2022.340358.3419

چکیده

سالمندی موفق همچون هر پدیده ی اجتماعی دیگر، متاثر از یک سری علل و عوامل می باشد. برقراری روابط اجتماعی سالمندان در جامعه و خانواده و همچنین میزان استقلال عملکرد آنان می تواند بر این امر تاثیرگذار باشد. بر این اساس، هدف از این تحقیق شناسایی روابط زیسته، وضعیت کارکردی و میزان استقلال عملکردی سالمندان شهر تبریز می‌باشد. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش کیفی بوده و از رویکرد پدیدارشناسی تفسیری استفاده شده است. در این تحقیق، از ابزار مصاحبه نیمه ساخت یافته استفاده گردید. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل سالمندان شهر تبریز می‌باشد. نمونه با روش نمونه‌گیری هدفمند و متناسب با موضوع تحقیق انتخاب گردیدند. نمونه آماری شامل 15 نفر از سالمندان شهر تبریز بود. در این تحقیق برای احراز قابلیت اعتبار یافته‌های تحقیق حاصل از مصاحبه‌ها از تکنیک تثلیث، و نیز تکنیک کسب اطلاعات دقیق موازی و ارائه‌ی تحلیل‌های داده ای استفاده گردید. داده‌های بدست آمده از مصاحبه به روش پدیدارشناسی تفسیری مطرح شده توسط کولیزی و جورجیو (1985) تحلیل شدند. یافته های بدست آمده حاکی از آن است که سالمندان مورد مطالعه به سهولت با همسایگان و خانواده ارتباط برقرار کرده و نسبت به گذشته میزان روابط اجتماعی آنان نیز بهتر شده است. بنابراین می توان گفت که سطح تعامل و روابط زیسته مصاحبه شوندگان در حد مناسب می باشد.

کلیدواژه‌ها