ارائه مدل راهبردی گردشگردی پزشکی با رویکرد توسعه پایدار در جامعه ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی، گروه مدیریت، واحد عجب شیر، دانشگاه آزاد اسلامی،تبریز،ایران.

2 دکتری مدیریت بازرگانی،استادیار گروه مدیریت، ،واحد عجب شیر، دانشگاه آزاد اسلامی،تبریز،ایران

3 استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد عجبشیر ،تبریز ، ایران

10.30510/psi.2022.358043.4006

چکیده

امروزه در سراسر جهان توسعه پایدار به عنوان یکی از مباحث مطرح در کلیه عرصه می‌باشد، زیرا پایداری عامل اصلی در استراتژی‌های هر جامعه‌ای می‌باشد. گردشگری پزشکی می‌تواند به عنوان یک عامل مهم برای هر کشور درحال‌توسعه دردستیابی به اهداف توسعه ای و حمایت از اقتصاد خود باشد. گردشگری پزشکی به عنوان یکی از جنبه‌های گردشگری به توسعه پایدار و تحرک اقتصادی کشور کمک می‌کند. در این شکل از گردشگری، بسیاری از بیماران برای دریافت خدمات درمانی به مراکز درمانی شناخته شده و معتبر در کشورهای توسعه یافته سفر می‌کنند. ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه، طی چند سال گذشته دست به اقدامات متعددی در این زمینه زده است، که می‌تواند به توسعه پایدار کمک کند. هدف از انجام این پژوهش ارائه مدل راهبردی گردشگردی پزشکی با رویکرد توسعه پایدار برای ایران می‌باشد. تحقیق حاضر از نظر روش شناسی از نوع تحقیقات با روش ترکیبی با دو رویکرد تحقیق کیفی و کمی می‌باشد. این پژوهش از نظر هدف، جزء تحقیقات توسعه‌ای قلمداد می‌گردد و رویکرد پژوهشی این مطالعه به لحاظ منطق گردآوری داده‌ها از نوع استقراء- قیاسی است.

کلیدواژه‌ها