مدارای سیاسی و تعامل در قرآن و حدیث

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی،واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی،مشهد، ایران

2 گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی،واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد،ایران

10.30510/psi.2022.331125.3151

چکیده

مدارای سیاسی و تعامل در قرآن وحدیث را می توان یکی از وظایف مهم حکومت ها و سیاست مداران برای تحقق اتحاد ملی و رشد اندیشه های مختلف اجتماعی به حساب آورد. حاکمان سیاسی مسلمان با اتکا به سیره معصومین و نهادینه شدن عناصر سعه صدر، تحمل در تعاملات اجتماعی را ، از عوامل اصلی کاهش و کنترل سطح برخورد و منازعه در میان گروه ها، اصناف و افراد جامعه می دانند. این پژوهش به دنبال نقش و آثار مدارای سیاسی از منظر قرآن و سنت و سیره ائمه اطهار است. واینکه چگونه و بر اساس چه راهبردهایی می توان تعاملات میان دولت و ملت و همچنین افراد، احزاب، گروه ها و سازمانی های رسمی و غیررسمی را به نحو بهینه مدیریت کرده و از بروز برخوردهای خشن و قهرآمیز جلوگیری نمود. این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی و با تجزیه و تحلیل دیدگاه قرآن و حدیث، تصویری دقیق از جایگاه و نقش این عنصر در مهندسی سیاسی - اجتماعی ارائه می نماید.در دنیای امروز و با توجه به وضعیت ویژه جهان که برخواسته از تحولات اساسی در حوزه های مختلف و روابط حکومت ها و تعامل فرهنگ هاست، نحوه برخورد و ارتباط با اقلیت های مذهبی در کشورهای اسلامی اهمیت دو چندانی یافته است. لذا شناسایی دستورها و احکام اسلامی در زمینه تعامل و مدارا با دیگران و سایر کشورها در جهان معاصر بسیار راهگشا و کارساز است،

کلیدواژه‌ها