تحلیل و ارزیابی عوامل بیرونی موثر در تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی

2 دانشیار روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی

3 استاد روابط بین الملل خوارزمی

10.30510/psi.2022.362881.3998

چکیده

سیاست خارجی بدون در نظر گرفتن بازیگران داخلی ملی، فراملی و غیردولتی مفهومی پیدا نمی‌کند در پویش سیاست خارجی نیروهایی در دو محیط داخلی و خارجی وجود دارد که سعی می‌کنند با وارد ساختن ورودی های خود به سامانه سیاست خارجی، خروجی های مطلوب را به دست اورند یکی از این نیروها گروه‌های ذی نفوذ هستند که به دلیل ساختار قانونی قدرت در ایالات متحده آمریکا بر رفتار سیاست خارجی تاثیر می گذارند. اینک به دو عامل مهم بیرونی در پدیدار شدن شرایط فعلی و چندین دهه ای اخیر میان آمریکا و ایران، یعنی لابی گری یهودیان در آمریکا علیه ایران و دیگری اتاق های تفکر موثر بر تحریم های ایران اشاره می کنیم. بنابراین مساله اصلی پژوهش حاضر که براساس مطالعات کتابخانه ای و توجه به رسانه های جمعی معتبر بوده است در ابتدا توصیف و تشریح مکانیسم اعمال تحریم در ساختار سیاسی آمریکا بوده و در گام بعدی چرایی تحریم ها توسط نیروهای بیرونی را مورد بحث و بررسی و مداقه قرار خواهیم داد.

کلیدواژه‌ها