توسعه بر مبنای فرهنگ سازی اقتصادی و دلالت های آن بر جامعه ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران ایران

2 گروه اسلامی، دانشکده اقتصاد ، دانشگاه امام صادق تهران ایران

10.30510/psi.2022.307641.2407

چکیده

با توجه به اهمیت بی بدیل نقش فرهنگ در توسعه اقتصادی جامعه، که در کشور ما تقریباً و بلکه تحقیقاً جزء حوزه های مغفول است، هدف اصلی این نوشتار، معرفی زمینه های بکر و پرسود تعامل بین رشته ای میان اقتصاد و فرهنگ است. در این راستا با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، به بررسی و گردآوری داده های تجربی در کشور ایالات متحده به عنوان کشور پیشرو در بحث آموزش اقتصاد، پرداخته می شود، تا نقش فرهنگ در توسعه اقتصادی به صورت تجربی برجسته سازی شود. بررسی ها این نوشتار برمبنای تجربیات کشورهای پیشرو، نشان می دهد، بایستی با گذر از نظام آموزشی داده محور و حرکت به سمت نظام آموزشی محصول محور و بر مبنای استانداردهای جغرافیایی، تاریخی و مذهبی هر منطقه، توانایی های ذاتی دانش آموزان را کشف و ایشان را مسأله محور تربیت کرد. ابزارهای اقتصادی و فرهنگی به واسطه برخورداری از ظرفیت های معرفتی و ابزاری غنی می توانند به عنوان دو عنصر موثر در رفتارسازی و توسعه اقتصادی مطرح شوند، بنابراین ،«بهره گیری از ابزارهای فرهنگی به طور خاص آموزش و پروش، در جهت دهی به رفتارهای اقتصادی مردم و در نتیجه توسعه اقتصادی»، بایستی ضرورتِ طراحی الگوی اسلامی ایرانی تعلیم و تربیت اقتصادی در نظام آموزش رسمی کشور دانسته شود.

کلیدواژه‌ها