بزه دیدگی مسلمانان روهینگیا و گونه شناسی جرایم ارتکابی علیه آنها از منظر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم انسانی دانشکده حقوق , داشنگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

2 دانشکده علوم انتظامی امین

چکیده

در چندین دهه اخیرﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن روﻫﯿﻨﮕﯿﺎ که در ایالت راخین ﮐﺸﻮر ﻣﯿﺎﻧﻤﺎر ساکن و بومی آنجا هستند، در معرض بزه دیدگی جنایات گسترده و خشونت های سازمان یافته که نسبت به آنها از سوی بودائیان و مقامات دولتی میانمار ارتکاب می یابد، قرار دارد. قتل و ارتکاب رفتارهای وحشتناک و غیر انسانی ، تعرضات جنسی ، غارت اموال آنها ، مصادره زمین ، اعمال خشونت ، بازداشت های گسترده و خودسرانه،انتقال اجباری و تبعید گسترده مسلمانان روهینگیا و... موجب گردیده است که موضوعات جنایات ارتکابی داخل در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی قرار گیرد. برابر ماده 6 و7 اساسنامه دیوان ﮐﯿﻔﺮی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ، قتل اعضای یک گروه، قراردادن عمدی آن گروه در معرض زندگی نامناسب منتهی به زوال قوای جسمی کلی یا جزیی، اﻧﺘﻘﺎل اﺟﺒﺎری، ﭘﺎکﺳﺎزی ﻗﻮﻣﯽ و نژادی جزو جرایم احصاء شده در اساسنامه رم و جرایم علیه بشریت و نسل کشی قلمداد شده و ضرورت ورود دیوان کیفری بین المللی در رسیدگی به این جرایم بیش از پیش هویدا می سازد.

کلیدواژه‌ها