شناسایی مقاومت های فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران (با تکیه بر روش پیمایش)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 تهران، مجدیدیه جنوبی، خیابان اثنی عشری، نبش کوچه بیستم پلاک 180/1، واحد 1

2 استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی

10.30510/psi.2022.267025.1458

چکیده

مقاومت فرهنگی همیشه یکی از اشکال مخالفت در برابر کلان‌ارزش‌های هر نظام سیاسی بوده است که می‌تواند موجودیت هر نظامی سیاسی‌ای را به خطر بیاندازد.. به این اعتبار، می‌توان این مقاومت را در جمهوری اسلامی ایران هم سراغ گرفت. شناسایی مصادیق مقاومت همیشه به نظام‌های سیاسی یاری می-رساند تا با شناسایی آن‌ها قدم بهتری در مسیر آسیب‌شناسی و حل بحران‌ها بردارند. بنابراین، شناسایی مصایق بنیادین مقاومت فرهنگی در ایران می‌تواند قدمی در مسیر حل برخی از بحران‌های فرهنگی در جامعه‌ی امروزین ما باشد. بر این اساس، پرسش اصلی این مقاله این است که مهم‌ترین مصادیق مقاومت فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران کدام است؟ برای پاسخ به این پرسش، در ابتدا به گزارش مختصری در باب نظریه‌هایی که در تاریخ اندیشه در باب مقاومت وجود داشته پرداخته شده است. پس از آن، با طراحی یک پرسشنامه کوشیده شده است تا با مراجعه به پاسخ‌دهندگان این مصادیق مورد شناسایی قرار گیرند. روش تحلیل داده‌های پرسشنامه SPSS است.

کلیدواژه‌ها