مطالعه تاثیر مولفه‌های نوسازی بر هویت اجتماعی شهروندان ( مورد مطالعه: شهروندان بالای 18 سال ساکن شهر ساری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 عضو هیات علمی و استادیار دانشگاه صدا و سیما

10.30510/psi.2022.279469.1631

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مطالعه تاثیر مولفه‌های نوسازی بر هویت اجتماعی شهروندان انجام‌ شده است. روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه شهروندان بالای 18 سال ساکن شهر ساری بوده‌اند. تعداد 386 نفر(شهروندان) با استفاده فرمول کوکران و از طریق روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه‌های محقق ساخته مولفه‌های نوسازی و هویت اجتماعی استفاده شد. داده‌ها از طریق ضریب همبستگى پیرسون و تحلیل رگرسیون گام‌به‌گام مورد تحلیل قرار گرفتند.
نتایج پژوهش گویای این موضوع است که‌ بین مولفه‌های نوسازی و هویت اجتماعی شهروندان رابطه معناداری وجود دارد. براساس نتایج به دست آمده، متغیر نوسازی اجتماعی با مقدار بتای 34 درصد بـیشتـرین تاثیر را داشته و بعد از آن، متغیر نوسازی فرهنگی بـا مقـدار بتـای 30 درصد، متغیر نوسازی روانی بـا مقـدار بتای 27 درصد و متغیر سیاسی با مقدار بتای 23 درصد به ترتیب بیشترین ضریب تأثیر رگرسیون استاندارد شده را بر متغیر وابسته(هویت اجتماعی) داشته‌اند. مقدار ضریب تعیین یا 2R نیز که برابر با 32/0 می‌باشد، نشانگر تبیین 32 درصد از تغییرات متغیر هویت اجتماعی توسط مجموعه متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده است.

کلیدواژه‌ها