بررسی نقش انضباط اداری در توسعه سیاسی (مطالعه موردی استانداری خوزستان و فرمانداری‌های ویژه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 استادیار گروه علوم سیاسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

10.30510/psi.2022.294995.1989

چکیده

توسعه سیاسی دغدغه بسیاری از جوامع در حال توسعه در جهان کنونی است. بسیاری ازتحلیلگران نقش توسعه سیاسی را در تداوم توسعه فراگیر در حوزه های اقتصادی واجتماعی بسیار با اهمیت تلقی کنند. هدف توسعه سیاسی، گسترش مشارکت و رقابت گروههای اجتماعی در زندگی سیاسی است. مهمترین لوازم بالفصل توسعه سیاسی شامل: سازمان یابی گروهها و نیروهای اجتماعی، آزادی آنها در مشارکت و رقابت سیاسی، وجود مکانیسم های حل منازعه نهادمند در درون ساختار سیاسی، خشونت زدایی از زندگی سیاسی در جهت تقویت ثبات سیاسی، مشروعیت چارچوب های نهادی و قانونی برای رقابت و سازش سیاسی و جز آن استاین پژوهش با هدف بررسی نقش انضباط اداری در توسعه سیاسی (مطالعه موردی استانداری خوزستان و فرمانداری های ویژه) انجام گردید. روش تحقیق پیمایشی بوده و نمونه آماری تعداد 123 نفر از کارکنان استانداری خوزستان و فرمانداری های شهرستان های اهواز، آبادان، خرمشهر و دزفول بوده که با استفاده از فرمول کوکران انتخاب گردیدند. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری spss مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج با استفاده از آزمون های پیرسون و رگرسیون چندگانه نشان داد که بین انضباط اداری و توسعه سیاسی (مطالعه موردی استانداری خوزستان و فرمانداری های ویژه) رابطه ی مستقیم وجود دارد. همچنین متغیرهای مورد بررسی بروی(انضباط فردی، انضباط مدیریتی و انضباط تیمی بر روی هم (502/0) درصد از واریانس متغیر میزان توسعه سیاسی استانداری خوزستان و فرمانداری های ویژه را تبیین می نماید.

کلیدواژه‌ها