تدوین مدل علّی ارتباط بین گرایش به آسیب‌های روانی اجتماعی باراهبردهای تنظیم هیجان و سرسختی روان‌شناختی با میانجیگری ارتباط با مدرسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحدسنندج

2 گروه روانشناسی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر تدوین مدل علّی میزان ارتباط بین گرایش به آسیب‌های روانی اجتماعی با راهبردهای تنظیم هیجان و سرسختی روان‌شناختی با میانجیگری ارتباط با مدرسه به می باشد. روش پژوهش کمی و جامعه آماری، تمامی دانش آموزان پسر پایه دهم ناحیه 1 و 2 سنندج می باشد که با استفاده از روش تصادفی خوشه‌‌ای چند مرحله‌‌ای تعداد 281 نفر با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان توسط گارنفسکی و همکاران (2001)، پرسشنامه استاندارد ارتباط با مدرسه، پرسشنامه 60 سوالی گرایش به آسیب‌های روانی- اجتماعی مرضیه عروجی (1395) و پرسشنامه سختی روانشناسی کیامرثی و همکاران (1377) بود. برای تحلیل داده‌ها از نرم افزار Amos براساس مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد مقدار CMIN/DF و RMSEA محاسبه شده به ترتیب 676/1 و 049/0 است. میزان شاخص نکویی برازش (GFI)، تعدیل شده نکویی برازش (AGFI)، برازندگی تطبیقی (CFI)، برازش توکر- لویس (TLI)، ﺑﺮازش ﻫﻨﺠﺎر ﺷﺪه ﺑﻨﺘﻠﺮ (NFI)، برازش افزایشی (IFI) و برازش نسبی (RFI) نیز در مدل حاضر بالاتر از 90/0 و نزدیک به یک هستند. نتیجه گیری، یافته های پژوهش حاکی از برازش مناسب مدل مفهومی پژوهش دارد.

کلیدواژه‌ها