تاثیر هوش هیجانی در کاهش وابستگی به شبکه‌های اجتماعی دانش آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان کردستان، ایران

10.30510/psi.2022.316197.2664

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تاثیر هوش هیجانی در کاهش وابستگی به شبکه‌های اجتماعی دانش‌آموزان انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، پژوهشی نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون همراه گروه کنترل و گروه آزمایش است. جامعه آماری این پژوهش کلیه‌ دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران بودند. حجم نمونه 40 نفری به شیوه در دسترس انتخاب شده و کلاس‌ها ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ‬ به دو ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺶ و ﻛﻨﺘﺮل تقسیم شدند. ابزارهای اندازه گیری این تحقیق پرسشنامه هوش هیجانی بار– ان و پرسشنامه وابستگی به فیس بوک است. بر اساس ﺍﻟﮕﻮ آموزش هوش هیجانی در گروه آزمایش در 8 جلسه به اجرا گذارده شد. بعد از اجرای آموزش، پس‌آزمون روی گروه‌ آزمایش و کنترل اجرا گردید تا تفاوت حاصل از متغیر مستقل روی گروه آزمایش بدست آید. داده‌های پژوهش با استفاده از نرم افزارspss تجزیه و تحلیل شد. نتایج آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره نشان داد که، آموزش متغیر مستقل (هوش هیجانی) توانسته منجر به ایجاد تفاوت معنادار میانگین نمرات متغیر وابسته (وابستگی به شبکه‌های اجماعی) در مرحله پس‌آزمون در سطح خطای 05/0 گردد. نتایج نشان داد که آموزش ارتقاء هوش هیجانی موجب کاهش وابستگی دانش آموزان دبیرستانی به فیس بوک می شود و پس از گذشت1 ماه تاثیر آموزش ارتقاء هوش هیجانی بر کاهش وابستگی به فیس بوک تداوم خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها