تحلیل نظام انتخابات در جمهوری اسلامی ایران؛ بررسی آسیب‌ها و راهکارها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

2 دکتری علوم سیاسی از دانشگاه علامه طباطبایی(نویسنده مسئول)

10.30510/psi.2022.303272.2252

چکیده

یکی از مسائل مهم نظام انتخابات، شناخت آسیب‌های مربوط آن است. هدف این پژوهش، شناسایی آسیب‌های نظام انتخابات ایران و ارائه‌ی راهکارهایی کارآمد برای رفع این آسیب‌هاست. به همین منظور پژوهش پیش‌رو، بدنبال پاسخگویی به این پرسش است که آسیب‌های نظام انتخابات جمهوری اسلامی ایران و راهکارهای رفع آن کدام است؟ برای پاسخگویی به این پرسش از روش دلفی استفاده گردید و پژوهشگران، دیدگاه‌های 15 نفر از صاحبنظران، در حوزه انتخابات را طی سه مرحله و در قالب پرسشنامه جمع‌آوری نمودند. دیدگاه‌های صاحبنظران مورد تحلیل قرار گرفت و یافته‌ها نشان داد که مهمترین آسیب‌های نظام انتخابات ایران، ضعف و نارسایی قوانین انتخابات؛ فقدان نظام حزب‌محور در انتخابات و عدم نظارت کارآمد بر هزینه‌های تبلیغاتی کاندیدهاست. همچنین با لحاظ کردن شرایط و ویژگی‌های کشور ایران، بازنگری جدی یا تدوین مجدد قانون انتخابات به صورت کامل؛ تقویت نظام حزب‌محور در انتخابات و نظارت کارآمد بر سقف و میزان هزینه‌های تبلیغاتی کاندیدها از مهمترین راهکارهای پیشنهادی صاحبنظران برای رفع آسیب‌های انتخابات ایران بوده است.

کلیدواژه‌ها