نقد و بررسی نظریه ممتیک دین اثر دکتر ریچارد داوکینز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه دین، مرکز تحصیلات تکمیلی ،دانشگاه پیام نور تهران،ایران

2 دانشیارگروه فلسفه ، دانشگاه پیام نور

3 استاد یارگروه فلسفه دانشگاه پیام نور

10.30510/psi.2022.313852.2597

چکیده

این کلمه را بشکلی که در نظریه ممتیک بکار میروداولین بار داوکینز ساخته است اواین کلمه را از واژه یونانی «میمما2 »گرفته ومم را اسم مقصور آن کلمه کرده است تا هم وزن ژن باشد .این کلمه در زبان یونانی به معنی تقلید،تکثیر بکار رفته است. تعریف داوکینز به عنوان اولین تعریف درمتن خواهد آمد افراد دیگری چون سوزان بلکمر3 مم را"به تقلید تعریف کرده است" دانیل دنت4 هم به عنوان "ایده های حاوی که قابلیت انتشار دارند" تلقی کرده است و روبرت آونگر5 مم را "حالات ذهنی ما تعریف کرده است"(خاتمی.1397ص21 ) آن چه که انسان را از دیگر جانوران متمایز می کند می توان در یک کلمه خلاصه کرد. «فرهنگ» و واژه فرهنگ از آن نظر که نوعی تکامل ایجاد می کند با انتقال ژنی قابل قیاس است( داوکینز. 1976ص 273). معاصر بودن این نظریه وتبیین دین از طریق فرگشت تکاملی رامیتوان از دلایل اهمیت این نظریه برشمرد. تعریف داوکینز به عنوان اولین تعریف درمتن خواهد آمد افراد دیگری چون سوزان بلکمر3 مم را"به تقلید تعریف کرده است.

کلیدواژه‌ها