ارزیابی خط مشی های آموزش و پرورش با رویکرد حکمرانی شبکه ای در ایران از منظر گروه کانون تفکرو شورای عالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت دولتی ، واحد اصفهان،(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان،ایران

2 استادیار گروه مدیریت، واحد اصفهان،(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان،ایران استادیار گروه مدیریت دولتی،واحد اصفهان،(خوراسگان)،

3 دانشیار گروه مدیریت ، واحد اصفهان،(خوراسگان)،دانشگاه آزاد اسلامی،اصفهان،ایران

10.30510/psi.2022.300035.2145

چکیده

ارزیابی خط‌مشی قاعده یا اصلی است که یک گروه یا سازمان برای هدایت تصمیمات و اقدامات در طول فرآیند خط مشی گذاری از آن استفاده می‌کنند. هدف پژوهش حاضر ارزیابی خط مشی های آموزش و پرورش با رویکرد حکمرانی شبکه ای در ایران از منظر گروه کانون تفکرو شورای عالی است. برای انجام پژوهش حاضر و مطالعه در مورد ارزیابی خط مشی های آموزش و پرورش با رویکرد حکمرانی شبکه ای در ایران از طریق روش تحقیق کیفی استفاده شده است. جامعه پژوهش خبرگان پژوهش عالی آموزش و پرورش و کانون تفکر تعیین و مشخص گردیدند.نمونه گیری به شیوه هدفمند صورت پذیرفت ، بدین معنی که برای مطالعه ، آن دسته از افراد انتخاب شده اند که دارای تجربه کافی ویا به عنوان ذی نفعان در حوزه خط مشی ها و سیاست های آموزش و پرورش حضور دارند، تا بتوان از طریق آن ها اطلاعات کافی در باره موضوع اساسی مربوط به مساله و پزوهش به دست آورد. از آنجایی که برای تعیین حجم نمونه روش پدیدار شناسانه (پل ایت وهمکاران،2001) مورد استفاده قرار گرفته است به دلیل پیچیدگی و جمع آوری داده ها و ماهیت زمانی مورد انتظار، حجم نمونه کوچک می باشد(دنس کومبی، 2003).به همین علت تعداد شرکت کننده گان 6 نفر از کانون تفکر ( اساتید دانشگاه ها در رشته های مدیریت آموزشی و مدیریت دولتی) و پنج نفر از اعضای شورای عالی آموزش و پرورش بودند. فرض بر این بود که در پژوهش حاضر از مصاحبه ساختار نیافته جهت جمع آوری اطلاعات استفاده گردید

کلیدواژه‌ها