ارائه مدل مفهومی عوامل موثر بر ادراک مصرف کننده با رویکرد ایمنی محصول (مطالعه موردی مصرف کنندگان لوازم خانگی در مشهد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری،گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران

3 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی،واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

4 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی،واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران،ایران

10.30510/psi.2022.306406.2362

چکیده

پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل مفهومی عوامل موثر بر ادراک از ایمنی مصرف کنندگان با استفاده از روش مدلسازی ساختاری تفسیری طبق نظر خبرگان وسپس تایید مدل توسط مصرف کنندگان لوازم خانگی در مشهد اجرا گردیده است. روش: پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی با رویکردی ترکیبی است.جامعه آماری کیفی شامل 20 نفرخبرگان دانشگاهی‌و نمایندگان انحصاری تعمیر و گارانتی محصولات خانگی، جامعه آماری کمی شامل 384 نفر مصرف کنندگان لوازم خانگی است. به دلیل عدم وجود پیشینه تحقیق مرتبط از‌‌‌‌ روش ترکیبی استفاده گردید.درفازشناخت،روش‌کیفی‌تحلیل محتوا،جهت طراحی،از‌روش‌مدل‌سازی‌ساختاری‌تفسیری‌و‌ جهت ‌سنجش‌مدل، روش‌ معادلات ساختاری‌مبتنی‌بررویکرد‌حداقل‌مربعات-جزیی‌استفاده شد. درنهایت وضعیت موجود عوامل احصاء شده از یک جامعه آماری کمی با استفاده از آزمون tی یک نمونه بررسی می‌گردد. یافته ها: شاخص‌های برازش،برازش مدل نظری با داده ها را تایید کردند. با اطمینان 95 درصد برازندگی مدل ادراک از ایمنی استفاده کنندگان لوازم خانگی‌در مشهد پذیرفته می‌شود. نتایج: جهت دهی مشتری و آموزش، عوامل مرتبط با فروشندگان، دستور العمل و لیبل، عوامل فرهنگی و اجتماعی، تبلیغات و بازاریابی، ویژگی جمعیت شناختی، دانش و آگاهی مشتری، عوامل مرتبط با محصول برادراک مصرف کنندگان از ایمنی محصول تاثیر دارد.

کلیدواژه‌ها