شناسایی استراتژی‌های ویژه کسب و کار در صنعت املاک و مستغلات ایران و تبیین ارتباط این استراتژی‌ها با شایستگی‌های محوری مورد نیاز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، دانشگاه تهران، پردیس فارابی، قم، ایران

2 گروه مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

3 گروه مدیریت، دانشگاه تهران، پردیس فارابی، قم. ایران

4 گروه مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

10.30510/psi.2022.299259.2119

چکیده

املاک و مستغلات حجم عظیمی از دارایی افراد و سازمان‌ها را به خود اختصاص داده‌اند‌‌‌‌‌‌‌‌. بعلاوه تعداد زیاد مشاغل درگیر با این بخش به همراه حجم سرمایه در گردش باعث شده است که از آن به عنوان یک موتور پیشران اقتصادی یاد شود‌‌‌‌‌‌‌‌. تحقیقات نشان داده است که چالش‌های جدید در این صنعت باعث افزایش رقابت و لزوم توجه بیشتر به مفاهیم مدیریت استراتژیک شده‌اند‌‌‌‌‌‌‌‌. هدف از پژوهش پیش رو شناسایی استراتژی‌های ویژه کسب و کار در صنعت املاک و مستغلات کشور ایران و همچنین تبیین شایستگی‌های محوری مورد نیاز در صنعت در ارتباط با این استراتژی‌ها بوده است‌‌‌‌‌‌‌‌. در این پژوهش از روش تحقیق کیفی و منطق استقرایی برای رسیدن از جز به کل بهره گرفته شد و حجم نمونه تا زمان رسیدن به اشباع داده‌ها گسترش پیدا کرد‌‌‌‌‌‌‌‌. نهایتا پژوهش با تعداد 23 نمونه مصاحبه با خبرگان دارای حداقل ده سال سابقه کاری مفید در صنعت به سطح اشباع رسید‌‌‌‌‌‌‌‌. باید متذکر شد که به منظور ارزیابی پرسشنامه از شاخص CVR و به منظور ارزیابی کیفی تحقیق از رویکرد کرسول بهره گرفته شده است‌‌‌‌‌‌‌‌. نهایتا با استفاده از تحلیل مضامین استخراجی از داده‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌، هشت استراتژی ویژه صنعت و سه شایستگی محوری در ارتباط با این استراتژی‌ها معرفی شدند و ارتباط بین میزان نیاز به هر یک از شایستگی‌ها و استراتژی‌های شناسایی شده‌‌‌‌‌‌‌‌، ارایه گردید‌‌‌‌‌‌‌‌.

کلیدواژه‌ها