طراحی الگوی مدرسه کسب و کار دانش آموزی جهت توسعه کارآفرینی در مقطع متوسطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه کارآفرینی، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 استادیار گروه حسابداری، واحد علی‌آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی‌آباد کتول، ایران

4 دانشیار گروه حسابداری، واحد علی‌آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی‌آباد کتول، ایران

10.30510/psi.2022.296173.2026

چکیده

هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی مدرسه کسب و کار دانش آموزی جهت توسعه کارآفرینی در مقطع متوسطه در استان خراسان رضوی بود. روش تحقیق کیفی و از نوع نظریه بنیاد (زمینه ای) بوده و تعداد ده نفر از متخصصین کسب و کار و کارآفرینی که به صورت نمونه گیری گلوله برقی انتخاب شده بود مورد بررسی قرار داده است. در وهله نخست ماحصل کدگزاری‌ها تعداد 13 مقوله اصلی و 91 مقوله فرعی و 6 بعد شرایطی به دست آمد. مقوله اصلی و نهایی تحقیق با عنوان « کارآفرینی به مثابه توازن بین منابع نیروی انسانی و منابع اقتصادی طرح های مدارس کسب و کار» کشف گردید. از شرایط علی؛ کیفیت آموزشی در مدارس، تامین نیروی انسانی ماهر کارآفرین، تامین منابع مالی، سیاست های کلان نظام آموزش و پرورش در ایجاد و توسعه مدارس کسب و کار و از مقولات شرایط زمینه‌ای آموزش می توان به نیروی انسانی ماهر و موانع موجود در راه اندازی مدارس کسب و کار کارآفرین اشاره کرد. در ادامه، توجه به نیازهای واقعی در آموزش به عنوان شرط مداخله گر به دست آمد و شرایط راهبردی با عناوین؛ تغییر ساختار اقتصادی و حقوقی دولت هاف سیاست تلفیقی آموزش دولتی و خصوصی، اشتغال کامل، الگوپذیری از برنامه های کسب و کار مدارس کشورهای توسعه یافته و الگوهای حمایتی و تشویق در مدارس کسب و کار» تعیین گردید. آنچه از شرایط پیامدی می توان نام برد، عوامل راه اندازی مهارت های خلاقانه در مدارس کسب و کار از نظر مشارکت‌کنندگان بود.

کلیدواژه‌ها