ارزیابی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سیاست خارجی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایالات متحده در زمینه مبارزه با تروریسم در دوره ریاست جمهوی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باراک اوباما و دونالد ترامپ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی،لامرد،ایران

2 استادیار روابط بین الملل،گروه علوم سیاسی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی،لامرد،ایران

3 استادیار علوم سیاسی، گروه علوم سیاسی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی،لامرد،ایران

10.30510/psi.2022.296298.2025

چکیده

تروریسم پدیده جدیدی نیست. تاریخ مشحون از اقدامات تروریستی است؛ اقداماتی که حیات انسان‌ها‌ی بی‌گناهِ بی‌شماری را سلب نموده، بسیاری از افراد بشر را از حقوق و آزادی‌های اساسی محروم ساخته، روابط دوستانه فی ما بین دولت‌ها را در معرض خطر قرار داده و تمامیت ارضی و امنیت دولت‌ها را به مخاطره افکنده است. هدف از این پژوهش نگاهی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تحلیلی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و تطبیقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نسبت به رویکرد باراک اوباما و دونالد ترامپ در مقابله با تروریسم در خاورمیانه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد. در این پژوهش در پی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پاسخ به این سوال می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشیم که آیا رویکرد یکجانبه گرایی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آمریکا در تقابل به تروریسم به سمت چندجانبه گرایی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌حرکت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نمایند. فرضیه پژوهش آن است که‌ ‌‌رویکرد‌ سیاست‌ خارجی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آمریکا‌ در‌ مبارزه‌ با‌ تروریسم‌ از یکجانبه‌ گرایی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به‌ چندجانبه‌ گرایی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌در حال تغییر است. بنابراین در این مقاله به بررسی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رویکردهای ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مقابله با تروریسم در دولت باراک اوباما و دونالد ترامپ می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پردازیم که در این راستا از روش توصیفی‌‌ ـ تحلیلی ‌‌و ابزار کتابخانه ای ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بهره می‌گیریم.

کلیدواژه‌ها