بررسی زمینه‌های اجتماعی- سیاسی جنبش سید محمد کلاردشتی در دوره ناصری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تاریخ اسلام،واحد یادگار امام خمینی(ره)شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه تاریخ، واحد یادگار امام خمینی(ره)، شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران( نویسنده مسئول).

3 استادیار گروه تاریخ، واحد یادگار امام خمینی(ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.30510/psi.2022.276030.1592

چکیده

یکی از رویدادهای اجتماعی- سیاسی زمان ناصرالدین‌شاه قاجار، واقعه سید محمد کلاردشتی است؛ که در منطقه کلاردشت مازندران رخ داده است. وی از سادات و پیروان سلسله اهل‌حق آتش‌بیگی است، این رویداد با توجه به معاصر بودن با جریان جنبش تنباکو مورد توجه و پیگیری حکومت وقت و وقایع‌نگاران و تاریخ‌نویسان قرار گرفته است. چگونگی و تبیین این واقعه و بررسی عوامل و ریشه‌های آن با رویکرد توصیفی- تحلیلی مورد توجه این پژوهش قرار گرفته است. فرضیه و یافته‌های پژوهش نشانگر این واقعیت است که این واقعه حاصل تنش و اختلاف بین ایل (مهاجران غیربومی) و گیل(بومیان) و سیاست‌های ستمگرانه حاکمان محلی بوده است، که با توجه به جریان رویدادهای پیش آمده از سوی حاکمان محلی، در جهت سرکوب ایل و توجیه اقدامات دولتی و وابستگان به حاکمیت در این راستا، از سوی برخی وقایع نویسان و گزارشگران و نیز حاکمیت محلی وابسته به دولت، بدان جنبه سیاسی و مذهبی داده شده است.

کلیدواژه‌ها