ارائه مدل توسعه سیاسی مبتنی بر نقش و مشارکت زنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی گرایش تطبیقی و‌ توسعه، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران.

3 استادیار گروه مدیریت ، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران.

10.30510/psi.2022.294893.1987

چکیده

هدف از این پژوهش ارائه مدل توسعه سیاسی مبتنی بر نقش و مشارکت زنان است تا بتوان با تکیه بر آن میزان حضور و نقش زنان در توسعه سیاسی را ارتقا بخشید. روش پژوهش گرند تئوری بوده و ابزار گردآوری داده ها مصاحبه و پرسشنامه است. جامعه آماری این پژوهش برای مصاحبه شامل 15 نفر از مدیران فعلی و سابق استانداری آذربایجان شرقی که دارای مدرک دکتری مرتبط بوده و جامعه آماری برای ارزیابی توسط پرسشنامه شامل 100 نفر نمایندگان کاندیداهای دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تبریز می باشد. روش شناسی پژوهش مبتنی بر تکنیک تحلیل محتوای کمی و کیفی و تکنیک مصاحبه نیمه ساختارمند در گردآوری داده ها و متون مصاحبه ها است. اطلاعات بدست آمده از طریق معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزئی با استفاده از نرم افزار smartpls 2 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از پژوهش ضمن تایید مدل نشان داد عوامل و زمینه های موثر بر توسعه سیاسی مبتنی بر نقش و مشارکت زنان بر ابعاد توسعه سیاسی اثر مثبت و معنی داری دارد و ابعاد توسعه سیاسی نیز بر آثار و پیامدهای توسعه سیاسی مبتنی بر نقش و مشارکت زنان تاثیر مثبت و معنی داری دارد.

کلیدواژه‌ها