ارزشیابی طرح شهاب در برنامه درسی دوره دوم ابتدایی بر مبنای اهداف، محتوا و روش ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

3 دانشیار گروه برنامه‌ریزی درسی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

10.30510/psi.2022.297610.2061

چکیده

هدف اصلی این مقاله ارزشیابی طرح شهاب در برنامه درسی دوره دوم ابتدایی بر مبنای اهداف، محتوا و روش ها است. روش انجام پژوهش کیفی است. برای انجام این پژوهش علاوه بر مطالعۀ اسنادی، از تکنیک تحلیل مضمون با نرم افزار MAXQDA12 ، برای شناسایی عوامل و مؤلفه ها بر مبنای اهداف و، محتوا و روش ها استفاده شده است. جامعه آماری در این پژوهش تمام خبرگان در حوزه آموزش بودند که بعد از انجام مصاحبه 15 اشباع نظری صورت گرفت و تمام مصاحبه ها بین 60 تا 85 دقیقه به طول انجامید. در ضمن مصاحبه های نیمه ساختار یافته با ین معلمان و کارشناسان و مدرسان مجری طرح شهاب در سال 1399 به صورت تحلیل تم( در 7 مرحله) انجام شده است. نتایج نشان داد که در مرحله اول بازخوانی مصاحبه ها در گام اول تحلیل تم 74 کد مفهومی استخراج شد و در گام دوم کد های مفهومی تبدیل به 8 مفهوم فرعی شدند و در نهایت در دو وضعیت مطلوب و موانع و مشکلات ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها