طراحی مدل رهبری اصیل در مدارس متوسطه اول و دوم: نظریه داده بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزشی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی ، زنجان، ایران

2 استادیار، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه علوم تربیتی، واحد زنجان ،دانشگاه آزاد اسلامی ، زنجان،ایران

10.30510/psi.2022.291966.1874

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، ارائه مدل رهبری اصیل در مدارس متوسطه اول و دوم است که با استفاده از رویکرد مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد اجراشده است. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده و تجزیه وتحلیل اطلاعات به روش استراوس و کوربین و مدل پارادایمی انجام گرفت. نمونه گیری به روش نظری و با تکنیک هدفمند و گلوله برفی بود که بر مبنای آن 15 مصاحبه با خبرگان علمی، اساتید دانشگاهی منتخب و متخصص،مدیران ودبیران مدارس متوسطه اول و دوم انجام گرفت. نتایج داده های به دست آمده از مصاحبه ها طی فرآیند کدگذاری باز، محوری و انتخابی، به ایجاد نظریه داده بنیاد در حوزه مدارس متوسطه اول و دوم منجر شد. مدل طراحی شده در این پژوهش شامل مؤلفه ها،عوامل علّی،زمینه ای ومداخله گراست که در نهایت به راهبردها وآثاروپیامدها منجر گردید.مدل طراحی شده در این پژوهش شامل مؤلفه ها،عوامل علّی،زمینه ای ومداخله گراست که در نهایت به راهبردها وآثاروپیامدها منجر گردید.

کلیدواژه‌ها