موانع کاربست حکمرانی شایسته در مبارزه با فساد اداری ؛ (مطالعۀ موردی: کارمندان شهرستان گالیکش)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران

2 عضو هیات علمی دانشگاه مازندران

3 دانشجوی دکتری

10.30510/psi.2022.277007.1609

چکیده

حکمرانی شایسته الگوی موفقی برای نهادهای عمومی محسوب می‌شود و کارآمدی نظام سیاسی جز کارویژه های آن است که تعامل نهادهای عمومی مرتبط با امور شهروندان را در بر می گیرد. وجود فساد باعث برهم خوردن این تعامل و ناکارآمدی نظام سیاسی می‌گردد و مانع جدی برای توسعه و مردم‌سالاری و برقراری حکمرانی شایسته است. در این راستا سوال اصلی پژوهش حاضر این است که موانع اصلی تحقق حکمرانی شایسته در مبارزه با فساد اداری در شهرستان گالیکش چیست؟.. روش شناسی تحقیق مبتی بر رویکرد توصیفی - تحلیلی است. داده های مورد نیاز از طریق بررسی میدانی و تکمیل پرسشنامه جمع‌آوری شده و با استفاده از نرم‌افزار SPSS و ارزش‌گذاری متغیرها با بهره‌گیری از طیف لیکرت براساس آزمون فریدمن، تجزیه و تحلیل شده است. جامعه آماری شامل کارمندان بخش های دولتی شهرستان گالیکش بوده است که با حجم نمونه 103 نفری پرسشنامه ها تکمیل شده است. یافته‌های پژوهش بیانگر آن است متغیر‌های پاسخگویی با نمره 83/1، مشارکت نمره 53/2 ، حاکمیت قانون نمره 63/2، شفافیت نمره 00/3 در جایگاه آخر واقع می شوند و 76 درصد کارکنان معتقدند تحقق حکمرانی شایسته در شهرستان گالیکش از وضعیت مناسبی برخوردار نیست و برای رفع آن باید به ترتیب پاسخگویی، مشارکت، حاکمیت قانون و شفافیت را در اولویت قرار داد. به عبارت دیگر با تقویت بعد جامعه مدنی می توان به الگوی جدیدی در زمینه مبارزه با فساد دست یافت.

کلیدواژه‌ها