بررسی تطبیقی عنصر محتوای کتب در برنامه درسی رسمی آموزش علوم تجربی ایران با ژاپن ، آلمان، انگلستان ،فرانسه و آمریکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای برنامه ریزی درسی دانشگاه شیراز

2 .عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

10.30510/psi.2022.333194.3221

چکیده

در این تحقیق از بین عناصر مختلف برنامه درسی ، عنصر محتوای کتب در برنامه درسی کشورهای منتخب بررسی و مقایسه گردید .روش تحقیق در این پژوهش با رویکرد تطبیقی، تلفیقی از مطالعه ی کیفی و کمی بود که قسمت کیفی، یک پژوهش توصیفی–تحلیلی به کمک الگوی بردی است که در چهار مرحله توصیف، تفسیر، همجواری و مقایسه انجام شد. بدین منظوربرای مطالعه ی عنصر محتوا ، محتوای بخش علوم زمین و زیست کتب درسی علوم تجربی مقطع ابتدایی کشورهای ایران ، ژاپن ، انگلستان ، فرانسه ، آلمان و آمریکا بررسی و مطالعه گردید و در بخش کمی از تکنیک تحلیل محتوای کمی ویلیام رومی استفاده شد. بدین منظور میزان فعال (پژوهش محور)بودن محتوای کتب درسی علوم تجربی مقطع ابتدایی هریک از کشورهای منتخب باتوجه به فرمول ویلیام رومی تعیین و مقایسه شد. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که شباهت ها و تفاوت هایی در خصوص محتوای کتب علوم تجربی در کشور ایران با کشورهای ژاپن، آلمان، انگلستان، فرانسه و آمریکا وجود دارد. براساس نتایج تحقیق حاضر مشخص شد که کتب درسی کشورهای ژاپن، آلمان، انگلستان، فرانسه و آمریکا و همچنین ایران؛ همگی رویکردی فعال و پژوهش محور دارند که این مساله به میزانهای مختلف در تمامی کشورهای مورد مطالعه دیده می شود. هرچند این مسئله در برخی کشورها از جمله آمریکا و ژاپن قوی تر بود و در این دو کشور؛ میزان فعال بودن کتب بیش از سایر کشورها بوده است

کلیدواژه‌ها