ارزیابی مولفه های کار آفرینی در برنامه درسی تجربه شده درس کارآفرینی و تولید مقطع دوم دبیرستان شهر اصفهان از دیدگاه دانش آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

10.30510/psi.2022.304336.2290

چکیده

هدف این پژوهش ارزیابی برنامه درسی تجربه شده درس کارآفرینی و تولید مقطع دوم دبیرستان شهر اصفهان از دیدگاه دانش آموزان در سال تحصیلی 1400-1399بوده است. پژوهش حاضر از نوع تحقیق پیمایشی می باشدکه به بررسی مولفه های هشت گانه شامل: (خلاقیت،انگیزه پیشرفت،استقلال طلبی،ریسک پذیری، تیم کاری، تحمل ابهام، آینده نگری و کنترل درونی )می پردازد. به منظور اجرای پژوهش که مبتنی برنگرش سنجی دانش آموزان در مورد برنامه درسی تجربه شده بود. یک مقیاس محقق ساخته طراحی و استفاده گردید. روایی و پایایی با روش روایی صوری، آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت.به منظور گردآوری داده ها با روش نمونه گیری تصادفی ساده نمونه ایی به حجم 384 نفر دانش آموز ازجامعه4071 نفری صورت گرفت. داده های گردآوری شده از پاسخگویان با روش آماری t تک نمونه ایی با مرجع 5 درجه ایی، مورد تجزیه وتحلیل اماری قرارگرفت.نتایج نشان داد که با اطمینان 99درصد می توان گفت که برنامه درسی کسب شده درس کارآفرینی و تولید در هشت مولفه فوق نسبت به برنامه درسی تجربه شده درس کارآفرینی و تولید در متوسطه دوم از دیدگاه دانش آموزان در وضعیتی پایین تر از متوسط قرار دارد.

کلیدواژه‌ها