تبیین معضلات قوه مجریه در پرتو نظریه منشوری و ارائه الگویی در راستای نیل به حکمرانی خوب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت دولتی، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی،رفسنجان، ایران

10.30510/psi.2022.329807.3116

چکیده

هدف: هدف از ارائه این تحقیق، تبیین معضلات قوه مجریه در پرتو نظریه منشوری و ارائه الگویی در راستای نیل به حکمرانی خوب است.
روش تحقیق: تحقیق حاضر از جنبه هدف، توسعه‌ای-کاربردی بوده و داده‌ها از طریق مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با 19 نفر از خبرگان سازمان‌های دولتی ایران جمع‌آوری و با روش تحلیل محتوا، تحلیل شدند و در نهایت همه ابعاد و مؤلفه‌های به‌دست‌آمده با تکنیک دلفی فازی تحلیل و تأیید شدند.
یافته های پژوهش: در پژوهش حاضر، روش دلفی فازی در مجموع در دو دور به انجام رسید. مقدار فازی زدایی برای سنجش میزان اتفاق نظر خبرگان در دور دوم برای ابعاد و مولفه های معضلات قوه مجریه در پرتو نظریه منشوری و حکمرانی خوب بالای 0.7 بدست آمده است که نشان می‌دهد هماهنگی بین دیدگاه‌ها وجود دارد. بنابراین ابعاد حکمرانی خوب شامل تحقق پذیری پاسخگویی، مشارکت، شفافیت، انصاف یا عدالت، مشروعیت، قدرت، مدیریت ریسک و انعطاف پذیری، ظرفیت دولت، تعاملات موسسات دولتی و اثر بخشی است.

کلیدواژه‌ها