بررسی تطبیقی آموزه‌ها و کارکردهای اجتماعی و سیاسی دو آیین مهر و زرتشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته تاریخ قبل از اسلام، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

2 استاد گروه تاریخ، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

3 دانشیار گروه تاریخ، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

4 گروه تاریخ، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

10.30510/psi.2022.308671.2402

چکیده

تأثیر آیین مهری در آیین زرتشت باعث وجوه تشابه و تمایز در هر دو آیینی شده است نتیجه این تاثیرگذاری در فرهنگ جامعه دینی زرتشتی و جامعه ایرانی در قالب باورها، سنن و کارکردهای اجتماعی متجلی شده است با تطبیق آموزه های دینی در آیین مهری وزرتشتی اشتراکات و وجوه تمایز در سه محور باورها شامل موضوعاتی چون مناسک و رسوم، شمایل نگاری و علایم، متعدی بودن عدد هفت، طی طریق به مراتب و مقامات دینی و چگونگی زندگی پس از مرگ، قیامت، آخر زمان و ... ویژگی های شامل راز آلودگی، نقش جنسیت، نقش مغان و روحانیون، اهمیت ریاضت و رهبانیت، نیایش و ... کارکردهای اجتماعی شامل، جشن، قربانی، کاربرد اسامی مهر و میترا و رابطه مهر با خورشید، سوگند و داوری ظهور می یابد با تطبیق آموزه های دینی در آیین مهری وزرتشتی اشتراکات و وجوه تمایز در سه محور باورها شامل موضوعاتی چون مناسک و رسوم، شمایل نگاری و علایم، متعدی بودن عدد هفت، طی طریق به مراتب و مقامات دینی و چگونگی زندگی پس از مرگ، قیامت، آخر زمان و ... ویژگی های شامل راز آلودگی، نقش جنسیت، نقش مغان و روحانیون، اهمیت ریاضت و رهبانیت، نیایش و ... کارکردهای اجتماعی شامل، جشن، قربانی، کاربرد اسامی مهر و میترا و رابطه مهر با خورشید، سوگند و داوری ظهور می یابد

کلیدواژه‌ها