تبیین مدل تمایلات رفتاری متقاضیان ورود به دانشگاه با تاکید بر تعاملات رفتاری دانشجو-دانشجو در دانشگاه‌های باز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 4697-19395 ، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 4697-19395 ، تهران، ایران

3 استادتمام، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی4697-19395 ، تهران، ایران

4 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی و MBA ،دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 4697-19395 ، تهران، ایران. drmahmoudim@pnu.ac.ir

10.30510/psi.2022.325123.2976

چکیده

تحولات شتابان عرصه علم و فناوری وپویایی سایر پارامترهای موثر بر آموزش، بازاندیشی در رویه‌های مختلف مدیریتی دانشگاه‌ مجازی و باز، متکی برعلم اقتصاد و اصل بازارمحوری را تبدیل به مسئله پیش‌روی دانشگاه‌هایی نموده که باور دارند، برای تفوق در رقابت آموزشی جذب حداکثری متقاضیان ورود به دانشگاه، بایست ضمن ارتقای کیفیت درونی خود، به تمایلات رفتاری آنها برای پذیرش و انتخاب بهتر شکل دهند. در این میان یکی از کلیدی‌ترین راهکارهای مدیریتی، تدوین چارچوبی برای تبیین رفتارهای فرانقشی دانشجویان یا فارغ‌التحصیلان و به‌دنبال آن، بهره‌گیری ازاین قابلیت درجهت ایجاد نگرش و ادراک مثبت و مناسب درمتقاضیان نسبت به دانشگاه است. پژوهش حاضر کوشش نموده است تا با ارائه یک الگوی اکولوژیکی سه‌جزیی شامل محرک‌های رفتاری-موقعیتی، کیفیت روابط دانشگاهی و تعاملات بین‌فردی برای پذیرش یک موسسه آموزشی با تاکید بر دانشگاه‌های باز، گوشه‌ای از هزارتوی عوامل موثر در عرصه‌ی رقابت آموزشی را بررسی نماید.
موسسه مورد مطالعه این پژوهش دانشگاه پیام نور و جامعه آماری آن‌را کلیه دانشجویان تازه وارد(سال اولی) که تازه فرایند انتخاب را طی کرده‌اند در قالب نمونه‌ای 368نفره، تشکیل داده‌اند. برای جمع‌آوری داده‌ها پس از مصاحبه عمیق از پرسشنامه و در ادامه برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از مدل‌یابی معادلات ساختاری استفاده شده‌است. براساس یافته‌های این تحقیق رضایت منشعب ازمحرک‌های رفتاری-موقعیتی شامل کیفیت تعاملات بین‌فردی، ارزش‌های کسب‌شده از خدمات، کیفیت هنجارهای ذهنی، کیفیت ادراک‌شده خدمات، منابع تامین‌شده دانشگاهی ومطلوبیت سامانه‌های ازراه دور، قادر است از طریق شکل‌دهی به رفتارهای فرانقشی در بستر تعاملات دانشجو-دانشجو، به نگرش منتج به پذیرش وتمایلات رفتاری متقاضیان ورود به دانشگاه منجرگردد.

کلیدواژه‌ها