تقابل حقوق بین الملل سنتی و اسلامی با حقوق بین الملل بشر در توسعه بین المللی حقوق پناهندگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران. استاد و عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 گروه حقوق، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران

3 گروه حقوق، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران.

10.30510/psi.2021.303450.2257

چکیده

حقوق پناهندگان، از موضوعات مهم حقوق بین‌الملل در قرن حاضراست. نا آرامی ها و بحران های داخلی، منطقه ای و جهانی، میلیون ها نفر را وادار به ترک دیار خود کرده است. از این رو، حقوق پناهندگان در کنار سایر مباحث حقوقی، در حقوق بین‌الملل مطرح و برای حل بحران پناهندگان معاهدات و عهدنامه هایی به تصویب رسیده است. آغاز شکل گیری حقوق پناهندگان، پس از وقوع جنگ جهانی دوم و پناهنده شدن عدۀ کثیری از مردم کشورهای درگیر جنگ، با تصویب کنوانسیون حقوق مربوط به وضعیت پناهندگان در سال1951می باشد. در این خصوص شاهد تدوین و توسعه حقوق این گروه انسانی در نظام حقوقی کشورهای اسلامی نیز هستیم. حقوق پناهندگان در اثر تقابل و تأثیرگذاری حقوق کشورهای اسلامی و حقوق بین الملل بشر بر حقوق بین الملل سنتی، توسعه و تکامل پیدا کرده است. البته گاهی تعارض منافع ملی کشورها با اصول حقوق بین الملل، مانع از اجرای صحیح موازین حقوق بشری در رابطه با پناهندگان شده است. درعین حال، نتیجه حاصل شده در این مقاله حکایت از این دارد که نظام جهانی حقوق بشر توانسته اثرات مطلوب و تحول آفرینی را بر حقوق بین الملل سنتی در رابطه با رعایت و توسعه حقوق پناهندگان بر جای بگذارد و کشورهای اسلامی نیز با تدوین اسناد مهمی از جمله اعلامیه اسلامی حقوق بشر سعی در تدوین حقوق، توسعه و حمایت از بیگانگان به ویژه پناهندگان دارد که بی شک تأثیر پذیری هایی هم از نظام حقوق بین الملل بشر داشته است.

کلیدواژه‌ها