بحران همه‌گیری کرونا و آینده ثبات سیاسی در ایران: سناریوها و آینده‌های بدیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 استادیار دانشگاه مازندران

10.30510/psi.2022.302478.2444

چکیده

همه‌گیری کووید-19 بر تمام عرصه‌های زندگی جمعی و فردی بشر تأثیر گذاشته است. مقاله حاضر اختصاص به بررسی اثرات این بحران بر آینده سیاست داخلی و ثبات سیاسی در ایران دارد. پرسش اصلی مقاله این است که «بحران کرونا چه تأثیری بر آینده وضعیت ثبات سیاسی در ایران دارد؟» برای پاسخ به این پرسش از روش سناریونویسی در آینده‌پژوهی استفاده شده است و در پاسخ به پرسش‌های طرح شده فرضیه‌ای آزمون نمی‌شود. ماهیت پژوهش از نوع اکتشافی است. داده‌های استفاده شده از دو نوع کمی و کیفی هستند که گردآوری آنها با استفاده از تحلیل اسنادی صورت گرفته است. با جمع‌بندی نتایج پژوهش چهار سناریو برای بحران کرونا و آینده ثبات سیاسی در ایران طرح شده که شامل «عبور موفق از بحران، ادامه تبعات بحران، شورش بزرگ و شگفتی بزرگ» است که برای تحقق سناریوی مطلوب یعنی «عبور موفق از بحران» و جلوگیری از سناریوهای نامطلوب، کنترل بیماری و کنترل تبعات همه‌‌گیری در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی لازم است. محتمل‌ترین سناریو نیز می‌تواند سناریوی «ادامه تبعات بحران» باشد که طی آن همه‌گیری کنترل شده اما تبعات آن می‌توانند به بی‌ثباتی سیاسی منجر شود.

کلیدواژه‌ها