الگوی برند کارفرمایی وزارت آموزش و پرورش در جهت جذب و نگهداشت نیروی انسانی مستعد و متخصص

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

10.30510/psi.2022.309349.2431

چکیده

هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی برند کارفرمایی وزارت آموزش وپرورش درجهت جذب ونگهداشت نیروی انسانی مستعد ومتخصص است. نوع پژوهش حاضر بر اساس هدف، کاربردی، بر اساس ماهیت داده‌ها، کیفی است که ابزارهای اصلی این پژوهش برای جمع‌آوری داده‌ها، مطالعات کتابخانه‌ای، وب‌گردی، مصاحبه و پرسشنامه بسته است. در فاز کیفی تحقیق، گروهی از خبرگان به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شده و برای نمونه‌گیری ، ترکیبی از روش های هدفمند قضاوتی و گلوله برفی استفاده شده است. تعداد نمونه نیز بر حسب کفایت نمونه و اشباع نظری 15نفرتعیین شد. نتایج پژوهش نشان می دهد: الگوی برندکارفرمایی وزارت آموزش وپرورش به منظور جذب ونگهداشت نیروی انسانی مستعد و متخصص شامل: 64 شاخص،28 مولفه‌ و7 بعد ‌‌بوده ‌که ‌ابعاد آن عبارتنداز: نظام مدیریت منابع انسانی، جایگاه برند کارفرما،استراتژی استخدامی،استراتژی برند، سبک مدیریتی، ترویج و ارتقا برند،شناخت کارکنان است. همچنین نتایج حاصل از رتبه بندی ابعاد الگوی برند کارفرمایی وزارت آموزش وپرورش جمهوری اسلامی ایران نشان داد که بعدنظام مدیریت منابع انسانی در رتبه اول، استراتژی برند دررتبه دوم،استراتژی استخدامی دررتبه سوم،سبک مدیریتی در رتبه چهارم، جایگاه برند کارفرما در رتبه پنجم، شناخت کارکنان در رتبه ششم، ترویج وارتقای برند در رتبه هفتم قراردارند.

کلیدواژه‌ها