طراحی مدل توسعه سرمایه انسانی در صنعت خدمات (بانکداری) با رویکرد کیفی و مرور سیستماتیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه آموزشی مدیریت منابع انسانی و کسب و کار دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 استادیار گروه آموزشی مدیریت منابع انسانی و کسب و کار، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه آموزشی مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه هوایی شهید ستاری، تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری رشته منابع انسانی، دانشگاه خوارزمی تهران، ایران

10.30510/psi.2022.314296.2608

چکیده

سرمایه انسانی از مهم‌ترین الزامات راهبرد‌های تحول در صنعت بانکداری است و درک مفهومی سرمایه انسانی یکی از روش‌های ظرفیت‌سازی راهبردی منابع انسانی خواهد بود. هدف از این پژوهش کاربردی طراحی الگوی ماهیت مدل توسعه سرمایه انسانی در صنعت خدمات( بانکداری) با رویکرد کیفی و مرور سیستماتیک مطالعات قبلی است. در مرحله اول جهت مرور پیشینه طراحی مدل توسعه سرمایه انسانی به تحلیل نتایج و یافته های محققین قبلی در قالب روش مرور سیستماتیک پرداخته شده است. در این روش با توجه به پیشینه پژوهش ‌درباب توسعه سرمایه انسانی، پیش‌آیندها و پس‌آیندهای مدل های قبلی به طور کامل برای طراحی مولفه‌های مدل استخراج شد. و در نهایت برای تایید مدل با مدیران و خبرگان صنعت بانکداری مصاحبه شد و با روش تحلیل مضمون مورد بررسی قرار گرفت. در روش کیفی که با استفاده از راهبرد تحلیل مضمون انجام شده است از مصاحبه نیمه ساختاریافته جهت گردآوری داده‌ها استفاده شد. مصاحبه‌ها با 15 نفر از خبرگان حوزه بانکی به‏صورت هدفمند تا مرحله اشباع نظری انجام شد. تحلیل داده‌ها در روش کیفی در سه مرحله استخراج مفاهیم پایه، سازمان‌دهنده و فراگیر انجام شد. پس از تحلیل داده های پژوهش، دو بعد توسعه سرمایه انسانی شامل بعد عمومی با مؤلفه های فردی، بین فردی و ارتباطی و بعد حرفه ای با مؤلفه های شایستگی سازمانی، مهارت های تخصصی و اخلاق حرفه ای شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها