مطالعه نقش زنان و دختران در توسعه آموزش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ارشد مدیریت توسعه روستایی، دانشکده علوم اجتماعی ، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه مطالعات توسعه، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.30510/psi.2022.311614.2539

چکیده

یکی از مسائلی که در سال های اخیر از اهمیت زیادی برخوردار شده است، نقش زنان و دختران در آموزش است. امروزه زنان و دختران ایرانی در زمینه های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نقش مهمی را ایفا می کنند. در این میان، یکی از مهم ترین عوامل زمینه ساز چنین پیشرفتی در جامعه نقش زنان است در گذشته زنان ایران به دلیل وجود برخی مشکلات و محدودیت های زیاد از این امکانات برخوردار نبودند اما امروزه نقش آن ها رو به فزونی بوده است. شاید بتوان گفت یکی از اولین قدم های زنان در توسعه اموزش به در زمان قاجاریه بوده است که در این دوره زنان برای رسیدن به مقام و جایگاهی مهم در جامعه تلاش فراوانی کردند. و از آن جایی که برخوردار بودن از سواد و تحصیلات و سواد آموزش یکی از شرایط لازم برای تحقق این نقش بوده است بنابراین در توسعه ان کوشیدند. مقاله حاضر در پی پاسخگویی به این سوال است که زنان و دختران چه نقشی در توسعه اموزش دارند ؟ نویسنده در پاسخ به این سوال به روش توصیفی-تحلیلی این فرضیه را مطرح کرده است که زنان نقش بسزایی را در توسعه اموزش دارند.

کلیدواژه‌ها