ارکان مسئولیت مدنی شاغلین حرفه طبابت در خصوص اتلاف فرصت محدود درمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی حقوق خصوصی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی ، اصفهان(خوراسگان) ، ایران

2 استادیار گروه حقوق خصوصی،واحد اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

3 دانشجوی دکتری تخصصی حقوق خصوصی ، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان(خوراسگان) ، ایران

10.30510/psi.2022.299175.2115

چکیده

کادر درمانی را می توا ن به دو گروه پزشکان معالج یا جراحان و سایر کادر درمانی یا کادر درمانی غیرپزشک تقسیم نمود . پزشک معالج یا جراح؛ وظیفه اصلی معالجه بیمار را برعهده دارد و سایر کادر درمانی به دستور و زیر نظر آنها عمل می کنند. مسئولیت کادر درمانی ، در دو گروه کلی شامل:مسئولیت جزایی که بیشتر جنبه کیفری موضوع را در برمی گیرد و مسئولیت مدنی که بعد جبران خسارت و مالی دارد، جای می گیرد.
مجموعه قواعد و مقررات کلیة کشورها این حق را به بیمار می دهد که در رابطه با مراقبت های بهداشتی و درمانی خود، دعوا طرح کنند و در نتیجة این دادرسی، چنان چه ثابت شود که حقی از بیمار ساقط یا صدمات مادی و معنوی به او وارد و دچار صدماتی شده است، وارد کنندة زیان مسؤول جبران کلیة خسارات می باشد.
درنظام حقوقی ایران، ارکان تحقق مسؤولیت مدنی مجموعة درمانی عبارت از: بروز خطای پزشکی و درمانی؛ ورود خسارت به بیمار؛ احراز رابطه سببیت میان خطای وارده و بروز خسارت می باشد.
قانون گذار ایران به از دست دادن شانس درمان توجه کرده و در بند «و» ماده ۱۸ قانون مربوط به امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، به آن اشاره نموده است.

کلیدواژه‌ها