بررسی رابطه اعتماد به کیفیت حکمرانی و امید اجتماعی در بین جوانان شهر بوشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 جامعه شناسی، تحصیلات تکمیلی، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران

2 هیات علمی-مدیرگروه دکتری جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران

3 هیأت علمی، گروه جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران

10.30510/psi.2022.301627.2202

چکیده

امید اجتماعی واقعیتی است که از طریق توسعه‌ی اعتماد برساخته می‌شود و وابسته به ظرفیت‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه کیفیت حکمرانی و امید اجتماعی با توجه به نقش میانجی اعتماد نهادی انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی با رویکرد کمی و به روش پیمایشی با استفاده از پرسشنامه استاندارد و محقق ساخته اجرا شده است. جامعه پژوهش شامل جوانان 20 تا 35 سال شهر بوشهر می‌باشد که بر اساس روش نمونه‌گیری طبقه ای تصادفی و با استفاده از فرمول کوکران تعداد 385 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش مدلسازی معادلات ساختاری و از نرم افزار(smart pls) استفاده گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که متغیرهای کیفیت حکمرانی و اعتماد نهادی با امید اجتماعی رابطه معناداری دارند. همچنین رابطه غیر مستقیم و معنادار بین کیفیت حکمرانی و امید اجتماعی با نقش میانجی اعتماد نهادی با توجه به نتایج مقدار آماره حاصل از آزمون سوبل (59/9) بدلیل بیشتر بودن از معیار (96/1) در سطح اطمینان 95 درصد تأیید شد.

کلیدواژه‌ها