ارائه الگوی برنامه درسی مدارس هوشمند در ایران در دوره متوسطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی، واحد اصفهان(خوراسگان) دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

2 استاد مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد اصفهان(خوراسگان) دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

10.30510/psi.2022.307226.2392

چکیده

در این پژوهش ارائه الگوی برنامه درسی مدارس هوشمند در ایران در دوره متوسطه بررسی شده است. روش پژوهش ترکیبی و پژوهشی کاربردی بود. یافته ها نشان داد 4 عامل ( هوف، محتوا، روش و ارزیابی ) از عناصر اصلی یک برنامه درسی می باشد. آنچه آنرا متمایز می سازد در ابعاد مختص به هر کدام از عوامل بوده که وجهه ای از خلاقیت ابتکار، توسعه ، تحول، اتعطاف پذیری، عبور از موانع، خودکارایی، مشارکت، تلفیق و ... را به خود اختصاص داده که به این برنامه اجازه داده تا در همه جا و برای همه کس بدور از موانع زمانی مکانی و زبانی فرد بتواند در هر جا با در دست داشتن یک گوشی هوشمند یا یک رایانه از مطالب ارائه شده استفاده و در صورت ابهام سوال خود را مطرح با مشارکت با پشتیبان معلمان و دانش آموزان دیگر و استفاده از دنیای بزرگ و گسترده اینترنت به ابهامات خود خاتمه داده دهد. و بر مشکلات خود غلبه و مسائل پی آمده برای خود را رفع نماید که در هیچ جای دیگر در هیچ الگوی آموزشی شاهید چنین بعد عظیمی از مشارکت و مساعدت نبوده و مدارس هوشمند این مهم را مرتفع ساخته است.

کلیدواژه‌ها