مدیریت شهری و بازآفرینی فضاهای سبز و تاثیر آن در تعدیل جزایر گرمایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه جغرافیا، واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.30510/psi.2022.299994.2144

چکیده

براساس شواهد و یافته های آماری اقلیم کره زمین به ویژه در مناطق شهری به طرف گرمایش میرود. یکی از آثار ناخواسته و منفی توسعة شهری، افزایش دمای محیط زیست شهری است. جمعیت شهرنشین زیاد، الگوی شهرسازی نامنظم، سرانۀ فضای سبز نامناسب و توزیع ناهمگن فضای سبز در شهر تهران سبب افزایش شدت و چند هسته ای شدن جزیرۀ گرمایی شده است. یکی از راهکارهای کاهش و تعدیل جزایر گرمایی توجه مدیریت شهری به بازآفرینی فضاهای سبزمی باشد. هدف از این پژوهش مدیریت شهری و بازآفرینی فضاهای سبز و تاثیر آن در تعدیل جزایر گرمایی شهر تهران است. ابتدا عوامل موثر در ایجاد جزایر حرارتی شناسایی و تصاویر ماهواره ای دمای سطح زمین مطالعه و روند جزایر حرارتی و فضای سبز منطقه با استفاده از تصاویر ماهواره ای بررسی شد. گونه های گیاهی سازگار با محدوده مورد مطالعه شناسایی شد و پس از آن با استفاده از مدل SWOT به بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید بام سبز پرداخته شد. نشان داد طی دوره آماری 1390 تا 1399 روند جزایر حرارتی در منطقه افزایش داشته که افزایش جزایر حرارتی با کمبود فضای سبز در محدوده هم معنی است و با تکیه بر امتیازهای به دست آمده از مدلSWOT وضعیت فضای سبز محدوده مطالعاتی در حالت تهاجمی قرار دارد،

کلیدواژه‌ها