بررسی فراترکیب خرید آنی در صنعت خرده فروشی ایران با تمرکز بر استخراج مدل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت بازرگانی ، واحد تبریز ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تبریز ، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت ، واحد تبریز ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تبریز ، ایران

3 استادیار گروه مدیریت ، واحد هادیشهر ، دانشگاه آزاد اسلامی ، هادیشهر ، ایران

4 استادیار گروه مدیریت ، واحد تبریز ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تبریز ، ایران

10.30510/psi.2022.303072.2250

چکیده

هدف این پژوهش فراترکیب خرید آنی در صنعت خرده فروشی ایران با تمرکز بر استخراج مدل است. روش انجام پژوهش پیمایشی می باشد. در این تحقیق سعی بر این بوده که مولفه های تاثیرگذار بر خرید آنی استخراج گشته و با استفاده از آنها مدلی اکتشافی ارائه گردد، بدین منظور در این پژوهش از فراترکیب که روشی کیفی در روش تحقیق می باشد استفاده شده است و تعداد 26 مقاله ای که در داخل کشور انجام گرفته است و تعداد 41 پژوهش خارجی که از تمامی ابعاد برای بکارگرفته شدن در این تحقیق مناسب تشخیص داده شدند. یافته هـای حاصـل از بررسـی گامهای فراترکیب در پنج گروه عوامل مربوط به محصـول، عوامل مربوط به محیط خرید، عوامل مربـوط بـه مشتری، عوامل اجتماعی و عوامل جمعیت شناختی دسـته بنـدی شدند و پس از آن مدل مفهومی اکتشافی این پژوهش ارائه گردید که توسط 31 نفر از خبرگان رشته بازرگانی (از روی 393 متغیر تاثیر گذار بر خرید آنی مستخرج از مطالعات داخلی و خارجی پالایش شده ) تایید شده است که از این حیث این پژوهش دارای روایی توصیفی می باشد. ضمن اینکه برای تعیین پایایی از ضریب کاپا توسط نرم افزار SPSS استفاده شده است که با توجه به عدد 0.694 در سطح معنا داری قابل قبول، نشان از پایایی این پژوهش دارد.

کلیدواژه‌ها