تحلیل وتبیین تعریف تخصص درنظام شایسته سالار فصل هشتم قانون مدیریت خدمات کشور در انتصاب پست های مدیریتی در ادارات کل کهگیلویه و بویراحمد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار .هیئت علمی دانشگاه آزاد سمنان ، گروه حقوق عمومی

2 دانشجوی دکترای حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی سمنان

3 حسن شادپور ، استاد مشاور، دانشیارگروه حقوق دانشگاه ازاد اسلامی سمنان

10.30510/psi.2022.303397.2256

چکیده

در این مقاله سعی شده تعریف تخصص در فصل هشتم قانون مدیریت خدمات کشوری در انتصاب پست های مدیریتی مورد تحلیل قرار گیرد و اینکه آیا در این قانون، تعریف تخصص به استفاده از نیروهای دانشگاهی متخصص در آن رشته با مقاطع بالای علمی برای پستهای مدیریتی ادارات اشاره شده است و وجود چنین موضوعی در قانون تأثیری در توسعه کشور دارد؟ برای روشن شدن بحث تحلیل تعریف تخصص در فصل هشتم قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز تطبیق آن با انتصابات پست های مدیریتی ادارات کل کهگیلویه و بویراحمد از سال ۱۳۸۹ را در این مقاله آورده ایم. به همین منظور ۱۳۱ نفر نمونه با روش تصادفی خوشه‌ای از بین جامعه مدیران و معاونین و کارمندان انتخاب شدند. از پرسش‌نامه ۳۵ سؤالی، به‌عنوان ابزار جمع‌آوری استفاده شد؛ و از نرم‌افزار آماری SPSS، برای تجزیه‌وتحلیل یافته‎ها استفاده شد. در بخشی از پژوهش که با روش استفاده از اسناد‌دولتی در‌دستگاه‌های اجرایی‌اطلاعات جمع‌آوری‌شده‌است‌
نتایج تجزیه‌وتحلیل فرضیات پژوهش نشان داد که ۱)بین مدرک تحصیلی و استقرار نظام شایستگی در پست‌های مدیریتی رابطه معناداری وجود دارد.۲) بین ویژگی سوابق در انتصاب مدیریت حرفه‌ای و استقرار شایسته‌سالاری رابطه معناداری وجود دارد. نتایج به‌دست‌آمده از پژوهش حاضر ضمن‌برجسته‌ساختن‌اهمیت‌ تخصص در استقرار‌و ‌نهادینه ‌ساختن نظام شایسته‌سالاری، مهم‌ترین مأموریت استراتژیک مسئولین اجرایی کشورمان در جهت توسعه و پیشرفت و تعالی مستمر جامعه ایران و پیشبرد اهداف کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در جهان را وجود مدیران شایسته می‌داند.

کلیدواژه‌ها