تحولات اجتماعی مفهوم قرارداد با رویکردی به‌نظام حقوقی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 ، دانشیار گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.30510/psi.2022.301312.2189

چکیده

قرارداد یکی از مهم‌ترین نهادهای حقوقی است که از دیرباز در تاریخ بشریت وجود داشته است و شاید بتوان گفت که هنجارهای مربوط بدان از کهن‌ترین هنجارهای حقوقی است. ازاین‌روی تاریخ تحول نظام‌های حقوقی، رابطه مستقیم با تطور هنجارهای حقوقی مربوط بدان در جوامع و فرهنگ‌های گوناگون حقوقی و اشکال متفاوت دولت دارد. عمده‌ترین تحول حقوقی و قضایی مربوط به عصر حاضر را می‌توان به شکل‌گیری حقوق اجتماعی در دهه‌های پایانی قرن 19 مربوط دانست. پرسش اصلی این پژوهش آن است که می‌توان برای قائل به تأثیرپذیری نهاد حقوقی قرارداد از عوامل غیرحقوقی شد؟ در پاسخ به نظر می‌رسد قرارداد به‌عنوان نهادی اجتماعی می‌تواند متأثر از عوامل غیرحقوقی نیز باشد. به نظر می‌رسد قرارداد دارای عناصری است که در هر نظام تحولاتی را به خود دیده است که در این مقاله به بحث در مورد آن به‌صورت توصیفی تحلیلی خواهیم پرداخت. به‌عنوان نتیجه می‌توان گفت قرارداد نهادی صرفاً حقوقی نیست و نمی‌توان با رویکرد پوزیتویستی به این نهاد نگریست و تحت تأثیر عوامل اجتماعی تحولاتی را شاهد بوده است.
واژگان کلیدی:
قرارداد، تحول، حاکمیت اراده، هنجارگرایی، واقع‌گرایی

کلیدواژه‌ها