تدوین مدل ساختاری تعالی سازمانی(EFQM) بر اساس پنج عامل شخصیتی نئو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.30510/psi.2022.299465.2122

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تدوین مدل ساختاری تعالی سازمانی بر اساس پنج عامل شخصیتی نئو (مطالعه موردی کارکنان وزارت ورزش و جوانان) طراحی و اجرا گردید. روش پژوهش توصیفی- همبستگی بوده که داده‌های آن به شیوه میدانی و با استفاده از پرسشنامه جمع‌آوری گردید. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی کارکنان وزارت ورزش و جوانان بود. (890N=)؛ که تعداد 249 نفر با روش نمونه‌گیری در دسترس به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها شامل دو پرسشنامه استاندارد فرم کوتاه پنج عامل شخصیتی NEO- FFI (کاستا و مک‌کری،1998) و پرسشنامة تعالی سازمانی (مرسل و همکاران،1398) بود. پایایی پرسشنامه‌ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ در یک نمونه اولیه 30 نفره برای پرسشنامه پنج عامل شخصیتی نئو و تعالی سازمانی به ترتیب 94/0=α و 97/0= α گزارش شد. داده‌ها با استفاده از روش مدل معادلات ساختاری از طریق نرم‌افزار SPSS23 و Amos18 تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که مدل از برازش مناسبی برخوردار بود. اثر متغیرهای روان‌رنجورخویی(=-0/21،01/0≥P)، برونگرایی(=0/29،01/0≥P)، تجربه‌پذیری (=0/43،01/0≥P)، توافق‌پذیری (=0/69، 01/0≥P) و مسئولیت‌پذیری (=0/18، 01/0≥P) بر تعالی سازمانی معنا‌دار بود. در نتیجه از آنجا که تعالی سازمانی، خود تحت نفوذ عوامل پایه‌ای نظیر صفات شخصیت می‌باشد، لازم است در فرایند جذب و نیز آموزش‌های پیش و حین خدمت به این متغیرها نیز توجه جدی شود.

کلیدواژه‌ها