وظایف و ابزارهای سیاسی بانک مرکزی در نظارت بر بانک ها از طریق نهاد های قانونی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران

2 استادیار گروه حقوق عمومی، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران

3 استادیار گروه حقوق،کرمان،دانشگاه شهید باهنر،کرمان، ایران

10.30510/psi.2022.293533.1935

چکیده

یکی از اصلیترین موضوعاتی که باعث شکل گیری بانک های مرکزی در کشورهای مختلف شد مسئله نیاز به نظارت بر مؤسسات مالی جهت حفظ ثبات این نظام بود. قوانین و شاخصهای مختلفی بدین منظور تدوین شد تا با ساماندهی رفتار مؤسسات مالی از بر هم خوردن ثبات این نظام جلوگیری شود. طبق اصل بیست ودوم از اصول محوری نظارت کمیته بال، ناظرین بانکی باید ابزارهای نظارتی مناسب در اختیار داشته باشند تا در صورت عدم بر آوردن الزامات احتیاطی و یا تخطی بانک ها از مقررات و یا به هر طریق دیگر که سپرده گذاران در معرض خطر قرار گیرند، نسبت به انجام به موقع اقدامات اصلاحی اقدام نمایند. ابزارهایی که به منظور اعمال نظارت و برخورد با متخلفین، میتواند مورد استفاده بانک مرکزی قرار گیرد.این پژوهش از طریق مطالعات میدانی گردآوری گردیده است.یافته های پژوهشگر حاکی از آن است یکی از ابزارهای برخورد بانک مرکزی با بانک های متخلف، محروم کردن آنها از خدماتی است که بانک مرکزی ارائه میکند لذا این امر می تواند به عنوان یک راهکار در جهت جلوگیری از تخلف سایر بانک ها و موسسات مالی باشد.

کلیدواژه‌ها