ارائه مدل تاب‌آوری سازمانی در صنعت بانک‌داری از طریق استراتژی‌های مدیریت منابع انسانی (مورد مطالعه بانک صنعت و معدن)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی،واحد ساوه،دانشگاه آزاد اسلامی،ساوه، ایران

2 استادیارگروه مدیریت ، دانشکده علوم انسانی،واحد ساوه،دانشگاه آزاد اسلامی،ساوه، ایران

3 استادیار،گروه مدیریت ، دانشکده علوم انسانی،واحد ساوه،دانشگاه آزاد اسلامی،ساوه، ایران

10.30510/psi.2022.294169.1964

چکیده

ثبات شرط لازم برای بقا و تداوم فعالیت بانک‌ها و موسسات مالی است و تاب‌آوری عنصر زیربنایی ثبات در شرایط متحول اقتصادی است. نظر به اهمیت موضوع در این مطالعه به ارائه مدل تاب‌آوری سازمانی در صنعت بانک‌داری از طریق استراتژی‌های مدیریت منابع انسانی پرداخته شده است. مطالعه حاضر از نظر هدف یک مطالعه کاربردی-توسعه‌ای است و از منظر روش و بازه زمانی گردآوری داده‌ها، یک پژوهش پیمایشی-مقطعی است. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده شده است. پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی بررسی شده است. همچنین برای اعتبارسنجی پرسشنامه از روایی همگرا، روایی واگرا و شاخص HTMT بهره گرفته شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل جامعه آماری شامل مدیران و کارشناسان شعب بانک صنعت‌ومعدن شهر تهران بوده و با روش تحلیل توان 140 نفر در این مطالعه شرکت کرده‌اند. در گام نخست با استفاده از مدلسازی ساختاری-تفسیری الگوی اولیه‌ای طراحی گردید. برای اعتبارسنجی و ارائه الگوی نهایی از روش حداقل مربعات جزئی و نرم‌افزار Smart PLS استفاده شده است. نتایج نشان داده است براساس نتایج، استراتژی تاب‌آوری بانکی و ساختار و خط‌مشی نظام بانکی قدرت نفوذ بالایی داشته و متغیرهای زیربنایی الگو هستند. متغیرهای تاب‌آوری مالی، و ظرفیت تطابق‌پذیری و انعطاف‌پذیری منابع انسانی نیز از وابستگی بالا اما نفوذ اندکی برخوردار هستند بنابراین متغیرهای وابسته محسوب می‌شوند. متغیرهای سیستم اطلاعات و ارتباطات، مدیریت زنجیره‌تامین و نظارت و ارزیابی قدرت نفوذ و میزان وابستگی مشابهی دارند بنابراین متغیرهای پیوندی هستند.

کلیدواژه‌ها