چالشهای پیاده سازی حقوق مالی بین المللی با نگرش فقه اسلامی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق بین الملل, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

2 کارشناس ارشد حقوق بین الملل دانشگاه آزاد صفادشت

10.30510/psi.2022.292559.1907

چکیده

از مهمترین نیازهای جوامع بشری میل به تکامل و دستیابی به رفاه و امکانات بوده که به وسیله مبادلات تجاری میسر می گردد. که این تبادلات جز با سازوکارهای قوانین بین المللی در بخشهای تجاری و مالی امکان پذیر نمی باشد. با گسترده شدن این قبیل همکاری ها ، نیازبه قوانین و مقررات بین المللی در این دو بخش هر روز بیشتر شده است تا جائیکه حتی قوانین داخلی کشورها جهت تسهیل تجارت به تابعی از قوانیین بین المللی تبدیل شده است . در این تحقیق به حقوق مالی بین المللی و چالشهای پیاده سازی آن به همراه نقش و جایگاه حقوق مالی از دیدگاه فقهی مورد بررسی قرار گرفته است و با استفاده از دیدگاه تزاحم به ارائه راهکار پرداخته شده است. تزاحم در فقه اسلامی یعنی میان دو مصلحت قرار گرفتن و طبیعتا این دو مصلحت برای جامعه و بر اساس نیازهای روز مطرح می باشد. در این تحقیق به بررسی حقوق مالی بین الملل و تزاحم پرداخته شده و در مورد جایگاه هر کدام در نظام بین الملل و فقه اسلامی اشاره شده و با تطبیق شکلی و محتوایی آنها با یکدیگر نتیجه حاصله عدم تضاد قوانین مالی بین المللی ( مورد اشاره سازمانهای مالی بین المللی ) با فقه اسلامی از این دیدگاه می باشد

کلیدواژه‌ها